คำสั่ง / ประกาศ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563

19 - Jun - 2020 14:45:59

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 23/2563

05 - Jun - 2020 17:30:55

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 22/2563

25 - May - 2020 15:01:13

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 21/2563

08 - May - 2020 22:08:52

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 19/2563

05 - May - 2020 09:24:56

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 20/2563

02 - May - 2020 21:54:48

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

01 - May - 2020 19:18:22

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

01 - May - 2020 19:17:31

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)

01 - May - 2020 19:16:28

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕)

01 - May - 2020 19:15:21

ตัวอย่าง บัญชีคุมรายชื่อเจ้าหน้าที่/พนักงาน ผู้เดินทางไป-กลับ จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดลำพูน เป็นกิจวัตร

20 - Apr - 2020 08:17:32

ตัวอย่าง หนังสือรับรองผู้เดินทางไป-กลับ จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดลำพูน เป็นกิจวัตร

20 - Apr - 2020 08:15:45

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติกับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน เป็นกิจวัตร

20 - Apr - 2020 08:14:39

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 18/2563

17 - Apr - 2020 11:41:00

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 17/2563

17 - Apr - 2020 11:40:42

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 16/2563

17 - Apr - 2020 11:38:58

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 15/2563

17 - Apr - 2020 11:34:27

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2563

17 - Apr - 2020 11:19:59

เอกสารขอเข้าออกเชียงใหม่

12 - Apr - 2020 18:36:53

เอกสารขาเข้าท่าอากาศยานเชียงใหม่

10 - Apr - 2020 17:20:43

หนังสือรับรองการออกนอกสถานที่ช่วงเคอร์ฟิวส์

10 - Apr - 2020 14:45:29

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 13/2563

10 - Apr - 2020 10:59:09

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 12/2563

10 - Apr - 2020 10:58:44

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

08 - Apr - 2020 13:40:52

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 11/2563

08 - Apr - 2020 13:24:16

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 10/2563

07 - Apr - 2020 15:05:04

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2563

07 - Apr - 2020 15:04:28

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 8/2563

04 - Apr - 2020 10:47:03

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 7/2563

04 - Apr - 2020 10:46:25

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 6/2563

03 - Apr - 2020 12:24:28

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 5/2563

03 - Apr - 2020 12:23:53

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 4/2563

03 - Apr - 2020 11:29:31

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3/2563

03 - Apr - 2020 11:28:36

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2563

03 - Apr - 2020 11:28:14

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2563

03 - Apr - 2020 11:27:53