แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

        จังหวัดเชียงใหม่ แถลง ความคืบหน้า ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมเปิดแผนเตรียมรับมือโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่  
วันนี้(14 ม.ค. 64)นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ทีมแพทย์รพ.นครพิงค์, รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ,รพ.สันทราย และรพ.ประสาท เผยความคืบหน้าผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกใหม่) จำนวน 23 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล  22  ราย ผลการรักษาโรคโควิด-19 ทุกรายอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่ออาการดีขึ้นเข้าสู่ระยะปลอดภัยจากการแพร่โรค ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ ตามมาตรฐานกรมการแพทย์


        ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ในเรื่องของเตียงรองรับหากมีผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้มีเตียง จำนวน  153  เตียง (ผู้ป่วยหนัก 61 เตียง, ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง  92 เตียง) ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลจอมทอง
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น มีการสำรองยาต้านไวรัสที่จำเป็นไว้เพียงพอเพื่อใช้กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับยา โดยเฉพาะยาฟาวิพิราเวียร์ สามารถเบิกได้จากกระทรวงสาธารณสุขหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  


        ทางห้องปฏิบัติการโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีห้องแลปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันสามารถตรวจได้ มากกว่า 4,000  ราย/วัน กลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวังใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มที่มีอาการเข้าเกณฑ์ความเสี่ยง ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในทุกโรงพยาบาล 2.กลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ เช่น ผู้ต้องขังแรกรับ แรงงานต่างด้าว พื้นที่ชายแดน และ3.กลุ่มอื่นๆตามสถานการณ์ เช่น  พนักงานขับรถ พนักงานในสถานบันเทิง นอกจากนี้ ยังมีการตรวจค้นหาที่สอดคล้องกับการสอบสวนทางระบาดวิทยา  และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน
 มีระบบเครือข่ายเฝ้าระวัง มีแผนเตรียมความพร้อมจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศไทยตอนนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนาม หรือ Field hospital ไว้รองรับกรณีมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก เบื้องต้นจัดไว้จำนวน 260 เตียงเพื่อดูแลรักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จ เชียงใหม่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการเตรียมการไว้ก่อน ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ ถ้ากรณีจำเป็นเร่งด่วนเราสามารถเปิดได้ในทันทีส่วนระบบการดูแลการรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดย มีระบบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบสำคัญๆ ของ รพ. โดยเฉพาะระบบการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาด สู่บุคคลภายนอกและชุมชน