แถลงข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 

วันนี้ (29 ม.ค. 64) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้แถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ โดยระบุว่า ขณะนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันมาเป็นเวลา 17 วันแล้ว  และสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้มีการประชุมพิจารณาหารือ และร่างคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันโรค รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ  อาทิเช่น แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่  การอนุญาตให้สถานประกอบการร้านค้า และสถานบันเทิงกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ  และแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ  โดยมาตรการในการป้องกันและคำสั่งผ่อนปรนดังกล่าวนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

✅ มาตรการผ่อนคลายของจังหวัดเชียงใหม่
1. มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. ให้งดการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนัน
3. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
4. ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
👉 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
.
✅ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564
เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
🔺 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สมุทรสาคร)
- กรอกข้อมูลลงในระบบ CM-CHANA
- ติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ”
- แสดงเอกสารรับรองความจำเป็น ตามที่ ศบค. กำหนด
- รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เช่น อสม. ผู้นำชุมชน รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่นั้น ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA
- กักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน 
🟥 เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
- กรอกข้อมูลลงในระบบ CM-CHANA
- ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ”
- รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เช่น อสม. ผู้นำชุมชน รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่นั้น ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA
- ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที
🟧 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เฝ้าระวังสูงและเฝ้าระวัง 🟨🟩
- กรอกข้อมูลลงในระบบ CM-CHANA
- ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ”
- ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA
👉 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
✅ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 14/2564
เรื่อง ให้งดการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนัน
🔹 ให้งดการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนัน ชกมวย แข่งม้า ชนโค กัดปลา และไพ่ผ่องไทย
👉 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
✅ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2564
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
🔹  ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดให้บริการได้ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายใต้มาตรการที่ ศบค. กำหนด และมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
1. จัดให้มีและเปิดระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนระบายอากาศในสถานที่ ตามมารฐานของทางราชการ
2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" เท่านั้น
3. ให้จัดทำป้ายโดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ จำนวนพื้นที่ที่ให้บริการต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับได้ (4 ตารางเมตรต่อ 1 คน) เพื่อลดความแออัดขิงผู้เข้าใช้บริการ
4. ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของ ศบค.
👉 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
✅ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2564
เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
1. การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 คน ให้จัดได้ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าร่วมงานมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการจัดงาน
2. การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 200-500 คน ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องยื่นแผนการจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันโรคอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการจัดงาน
3. การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน ต้องแสดงความจำเป็นอย่างยิ่งและมาตรการคัดกรองสูงสุดตามที่ ศบค. กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
👉 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง